Hoe stemde Forum voor Democratie?

#01 Vindt deze partij dat gaswinning, zoutwinning, visserij en bulkscheepvaart in het Waddengebied moeten stoppen?

 • Forum voor Democratie: nee

#02 Vindt deze partij dat Noordzee-riffen waarop de platte oester voorkomt, beschermd moeten worden?

 • Forum voor Democratie: nee

#03 Vindt deze partij dat de omvang en ligging van natuurgebieden vast moet staan (behalve bij uitbreiding)?

 • Forum voor Democratie: nee

#04 Vindt deze partij dat de wolf een beschermde status moet hebben in Nederland?

 • Forum voor Democratie: nee

#05 Vindt deze partij dat er een landelijk actieplan moet komen om de doelstellingen voor het Natuurnetwerk Nederland voor 2027 te halen (tussen 1990-2019 is nog geen 50% gerealiseerd)?

 • Forum voor Democratie: ja

#06 Steunde deze partij in 2019 een onderzoek naar welke aanvullende maatregelen nodig zouden zijn om te voldoen aan de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn en om het verlies van biodiversiteit tegen te gaan?

 • Forum voor Democratie: nee

#07 Vindt deze partij dat het grondwaterpeil rondom natuurgebieden niet langer kunstmatig verlaagd moet worden?

 • Forum voor Democratie: nee

#08 Vindt deze partij dat het aantal natuurgebieden in Nederland zo snel mogelijk verminderd moet worden en dat de stikstofregels sterk versoepeld moeten worden?

 • Forum voor Democratie: ja

#09 Hoe stemde deze partij over het geheel uitfaseren van de pesticide glyfosaat, het beperken van het aantal ‘megastallen’ in de veeteelt en de motie om zo snel mogelijk tot een juridisch houdbare aanpak van de stikstofproblematiek te komen?

 • Forum voor Democratie: tegen

#10 Vindt deze partij dat er een ‘reductiescenario’ moet worden ontwikkeld als leidraad voor de geleidelijke afbouw van de veestapel voor de komende jaren?

 • Forum voor Democratie: nee

#11 Steunt deze partij het klimaatakkoord van Parijs (2015) en de Klimaatwet (2018)?

 • Forum voor Democratie: nee (opmerking: deze partij steunde tevens een motie om uit het Parijs-akkoord te stappen)

#12 Vond deze partij in 2019 dat de overheid een grotere inspanning moest leveren om de beoogde broeikasgasuitstoot-reductie (-25% t.o.v. 1990) van 2020 te halen, en dat de overheid daarbij de door Urgenda voorgestelde maatregelen moest overwegen?

 • Forum voor Democratie: nee

#13 Vindt deze partij dat de belastingsubsidie voor de producten van fossiele energie uitgefaseerd moet worden?

 • Forum voor Democratie: nee

#14 Vindt deze partij dat de kolencentrales versneld gesloten moeten worden (huidig plan: uitfaseren tot 2030)?

 • Forum voor Democratie: nee (opmerking: deze partij steunde tevens een motie om geheel af te zien van de sluiting van kolencentrales)

#15 Hoe stemde deze partij bij een motie om onderzoek te doen naar het vervangen van kolencentrales door kernreactoren?

 • Forum voor Democratie: voor

#16 Hoe stemde deze partij bij een motie over het focussen op vergroening in plaats van groei van Schiphol en bij een motie voor het toepassen van ‘de vervuiler betaalt’ bij het vaststellen van luchthavengelden?

 • Forum voor Democratie: tegen

#17 Vindt deze partij dat windmolenparken uitgebreid mogen worden, dat gebouwen met zonnepanelen verzekerbaar moeten zijn, dat er geïnvesteerd moet worden in het verduurzamen van het Openbaar Vervoer en dat er een onderzoek moet komen naar het vervangen van korteafstandsvluchten door sneltreinen?

 • Forum voor Democratie: nee (opmerking: bij de sneltrein-motie gaf deze partij na afloop aan verkeerd te hebben gestemd)

#18 Vindt deze partij dat er bij het kijken naar de toekomst van het OV rekening gehouden moet worden met de hogere capaciteit die de klimaatplannen vergen?

 • Forum voor Democratie: nee

#19 Hoe stemde deze partij bij een motie om de verduurzaming van huurwoningen aan te moedigen?

 • Forum voor Democratie: tegen

#20 Steunt deze partij de ontwikkeling van kweekvlees als duurzaam alternatief voor regulier vlees?

 • Forum voor Democratie: nee

#21 Vindt deze partij dat de regering zich hard moet maken voor duurzame visquota in de Europese Unie?

 • Forum voor Democratie: nee

#22 Hoe stemde de Rotterdamse fractie van deze partij over het beschermen van dierentuinen in hun huidige vorm en het voortzetten van internationale fokprogramma’s voor bedreigde diersoorten?

 • Forum voor Democratie: n.v.t.

#23 Vindt deze partij dat de regering in overleg moet gaan met grote bedrijven om het gebruik van palmolie te verminderen?

 • Forum voor Democratie: ja

#24 Vindt deze partij dat de regering zich internationaal moet inzetten voor de juridische bescherming van milieuactivisten, landrechtenverdedigers en inheemse volkeren?

 • Forum voor Democratie: nee